Regulamin | Sklep internetowy Iwoniczanka
Pobierz aplikację

Instagram

facebook

Facebook

LinkedIn

LinkedIn

Poradnik użytkownik

Poradnik
użytkownika

Play Store

Play Store

App Store

App Store

X

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego – pod nazwą www.sklepiwoniczanka.pl, prowadzonego przez Iwoniczanka spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kaczeńcowa 3A, 35-604 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000870593, NIP 8133850807, REGON 387833473.

2. Dane kontaktowe Sklepu:

Adres korespondencyjny:
Iwoniczanka Sp. z o.o.
ul. Bohaterów II Wojny Światowej 13
36-200 Brzozów
Adres poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@iwoniczanka.pl

Telefon komórkowy: 577 860 200 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: pon. – pt.: 7:00-15:00

3. Słowniczek pojęć:

 • Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie internetowym,
 • Formularz zamówienia – formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie internetowym,
 • Hasło – ciąg minimum 6 znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym,
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
 • Konsument – zgodnie z aktualnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i doktryny jest osobą fizyczną: należycie poinformowaną, świadomą, rozsądną, uważną, samodzielną, ostrożną, krytyczną i spostrzegawczą. Pod pojęciem Konsumenta w niniejszym regulaminie rozumie się zarówno osobę fizyczną dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. – dalej tez jako: Kodeks cywilny), jak i osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 5564 Kodeksu cywilnego i w zakresie określonym w ary. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). 
 • Klient/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży,
 • Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.sklepiwoniczanka.pl  lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Iwoniczanka”,
 • Sprzedawca/Usługodawca – Iwoniczanka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kaczeńcowa 3A, 35-604 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000870593, NIP 8133850807, REGON 387833473,
 • Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.),
 • Produkty/Towary – woda i napoje w opakowaniach zwrotnych oferowane w sprzedaży przez Sprzedawcę.

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, a w szczególności zobowiązany jest do:

 • nieodpłatnego udostępniania Usługobiorcom treści Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • na żądanie Usługobiorcy udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Usługobiorcę za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

5.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

 • prowadzenia Konta,
 • składania zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia.

6. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz inne właściwe przepisy.

 

§ 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

 • posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa, telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego,
 • połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa JavaScript oraz obsługa plików Cookies,
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 , 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
 • przeglądarka internetowa MS Edge, Mozilla FireFox w wersji 9.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, Opera w wersji 10 lub nowszej.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i załączników dostarczanych wraz z pocztą, niezbędne jest posiadanie:

 • w przypadku poczty elektronicznej - aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • w przypadku załączników – programu obsługującego pliki danego typu w szczególności pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, png lub inne.

3.Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3
Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall).

 

§ 4
Pliki Cookies

Sprzedawca stosuje mechanizm plików “Cookies”, które rejestrują aktywność osób korzystających ze strony Sklepu internetowego. Pliki “Cookies” ułatwiają poruszanie się po stronie Sklepu oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Usługobiorcy i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki “Cookies” nie uszkadzają urządzenia końcowego Usługobiorcy oraz nie mają wpływu na zmianę jego ustawień konfiguracyjnych zarówno oprogramowania jak i w urządzeniu końcowym. Mechanizm działania plików “Cookies” można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików “Cookies” może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików “Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca. 

 

§ 5
Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego lub w aplikacji mobilnej. W tym celu należy kliknąć opcję “Rejestracja”, która jest dostępna w górnym menu na stronie Sklepu. W przypadku aplikacji mobilnej jest to opcja „Załóż Konto”. Następnie należy uzupełnić informacje o kodzie pocztowym miejsca dostawy. W przypadku, gdy Sprzedawca realizuje dostawy na wskazanym obszarze możliwa będzie kontynuacja rejestracji. Należy uzupełnić wymagane pola, w tym określić hasło, a następnie kliknąć na ikonę “Załóż konto”. Rejestracja Konta jest możliwa jedynie po wcześniejszym zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2. Po wykonaniu powyższych czynności, na stronie Sklepu pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone, a na adres poczty elektronicznej e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłana wiadomość zawierająca potwierdzenie założenia Konta. W celu zakończenia procedury związanej z założeniem Konta, należy kliknąć w link załączony w mailu o treści: “Potwierdź adres e-mail”. Kliknięcie linku, o którym mowa powyżej spowoduje przekierowanie  do okna logowania, zawierającego informację, że Konto zostało pomyślnie aktywowane.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie. Umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku:

 • braku logowania Usługobiorcy na Koncie w okresie 12 miesięcy, pod warunkiem zwrotu opakowań zwrotnych przez Usługobiorcę,
 • złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust.2 Regulaminu,
 • wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę w sytuacji, o której mowa w § 9 ust.3 Regulaminu.

 

§ 6
Usługa dotycząca złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia

1. Korzystanie z usługi dotyczącej złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, możliwe jest wyłącznie dla Usługobiorców zarejestrowanych w Sklepie internetowym – posiadających aktywne Konto.
2. W celu zawarcia umowy sprzedaży przy pomocy Formularza zamówienia, należy wybrać Produkt, który zamierzamy nabyć, wybrać ilość i potwierdzić zakup klikając na ikonę “Dodaj do koszyka”.
3. Korzystając z opcji Koszyk zostaje wyświetlona zawartość koszyka, w którym możemy usunąć Produkt klikając na ikonę “Usuń”, zmienić ilość danego Produktu korzystając z ikon „-” lub „+”, wybrać sposób dostawy, wybrać sposób płatności, wprowadzić posiadany przez Usługobiorcę kod rabatowy, kontynuować zakupy lub potwierdzić wybór Produktów korzystając z opcji „Przejdź dalej”.
4. W kolejnym kroku dokonujemy potwierdzenia danych do wysyłki. Na potrzeby prawidłowego wykonania zamówienia przez Sprzedającego Klient podaje następujące informacje: imię, nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu. W przypadku klienta będącego Przedsiębiorcą dokonującego zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą konieczne jest podanie danych firmy Przedsiębiorcy, numeru NIP oraz adresu dostawy. W okienku Uwagi do zamówienia wpisujemy dane istotne dla Klienta z punktu widzenia realizacji zamówienia. W tym kroku Przedsiębiorca wskazuje jaki dokument zakupu chciałby otrzymać. Złożenie zamówienia jest możliwe po uprzednim potwierdzeniu akceptacji treści niniejszego Regulaminu, poprzez kliknięcie w przycisk: „Przejdź dalej”. W przypadku aplikacji mobilnej złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie w opcję „Finalizuj”.
5. Na stronie Sklepu internetowego zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia, a na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta podany w Formularzu zamówienia zostaje przesłana informacja zawierająca potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta odpłatna umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
6. Usługa polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie. Jednocześnie, skorzystanie z tej usługi i złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży.

 

§ 7
Usługa “Formularz kontaktowy”

1. Usługa “Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich korzystających ze strony www.iwoniczanka.pl i polega na wysyłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie wiadomości do Usługodawcy.
2. Aby skorzystać z powyższej usługi w zakładce „Formularz kontaktowy” należy podać następujące dane:

 •  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail,
 •  wpisać temat i odpowiednią treść wiadomości,
 •  wybrać rodzaj zgłoszenia z dostępnych opcji: „Biuro Obsługi Klienta”, „Księgowość”, „Dział zakupów”,
 •  zaznaczyć checkbox dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 •  kliknąć na ikonę “Wyślij”.

3. Usługa “Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie. Rezygnacja z powyższej usługi, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

 

§ 8
Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w trakcie składania zamówienia oraz po uzyskaniu dostępu do Konta. Modyfikacja danych jest możliwa po zalogowaniu się na Konto w Sklepie internetowym i odbywa się poprzez kliknięcie na zakładkę “Moje Konto”, gdzie jest możliwość zmiany danych adresowych do wysyłki, dodania alternatywnych danych adresowych do wysyłki oraz zmiany hasła do Konta.
2. Modyfikacji danych można również dokonać przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@iwoniczanka.pl, także telefonicznie pod numerem 577 860 200 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek godz.: 7:00-15:00. Usługodawca po otrzymaniu informacji dotyczących modyfikacji danych, przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie dokonanych zmian.
3. Modyfikacja lub zmiana danych pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 9
Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta składając stosowne oświadczanie woli w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@iwoniczanka.pl lub w formie pisemnej na adres: Iwoniczanka Sp. z o.o., ul. Bohaterów II Wojny Światowej 13, 36-200 Brzozów.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym lub niezgodnym z zasadami współżycia społecznego.
4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
5. Umowa wygasa również w przypadku braku logowania Użytkownika na Koncie w okresie 12 miesięcy, pod warunkiem dokonania zwrotu opakowań przez Użytkownika.
6. Wygaśnięcie umowy skutkuje trwałym usunięciem Konta Usługobiorcy w Sklepie internetowym.
7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za porozumieniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 10
Ochrona Danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca świadczący usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

 1. imię i nazwisko Usługobiorcy,
 2. adres do korespondencji: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj,
 3. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
4. Usługodawca przekazuje dane osobowe Klienta przedstawicielom handlowym w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych po zalogowaniu się do Konta w Sklepie, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych możliwa jest również na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@iwoniczanka.pl.
6. Szczegółowe informacje na temat sposobu i zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora, a także o uprawnieniach przysługującym Klientom korzystającym z usług Sklepu internetowego znajduje się w Polityce Prywatności.

 

§ 11
Warunki zawierania umowy sprzedaży

1 Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż wody i napojów w opakowaniach zwrotnych.

2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego i w aplikacji mobilnej,
 • drogą mailową na adres poczty elektronicznej: zamowienia@iwoniczanka.pl,
 • w wiadomości prywatnej na Facebooku,
 • telefonicznie pod numerem 577 860 200 (opłata wg stawki operatora).

Zamówienia złożone do godziny 14, jeśli ich termin realizacji zgodnie z rozkładem pracy kierowców przypada następnego dnia roboczego, przekazywane są do realizacji na następny dzień, natomiast, jeśli są złożone po godzinie 14:00 - system przekazuje je do realizacji za 7 dni kalendarzowych.   

3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Formularza zamówienia należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu lub w aplikacji mobilnej, w szczególności prosimy podać następujące informacje:

 • imię, nazwisko,
 • adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu
 • przedmiot zamówienia.

4. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i zamówień telefonicznych należy podać następujące dane wymagane dla realizacji zamówienia:

 • rodzaj Towaru oraz określenie cech szczególnych towaru (np. smak),
 • ilość zamawianych towarów,
 • dane adresowe wymagane do wysyłki: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu.

5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
6. Ceny Produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy wynosi 0 zł, w przypadku dostaw zamówionych towarów realizowanych na terenie obsługiwanym przez firmę Iwoniczanka Sp. z o.o.
7. W momencie dostawy towaru Sprzedawca zawiera z Kupującym Umowę bezpłatnego użyczenia opakowań zwrotnych na czas nieoznaczony. Użyczenie następuje na podstawie Umowy pn. „Inwentaryzacja opakowań zwrotnych”, podpisywanego czytelnie w chwili dostawy przez przedstawiciela handlowego Sprzedawcy i Kupującego. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia opakowań zwrotnych w trakcie trwania umowy użyczenia Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy wartości opakowań zwrotnych („Kaucja”).

Kupujący nie jest uprawniony do wykorzystywania opakowań zwrotnych do indywidualnych potrzeb, jak również do napełniania opakowań innymi płynami.

Wzór umowy bezpłatnego użyczenia opakowań zwrotnych na czas nieoznaczony (pn. „Inwentaryzacja opakowań zwrotnych”) stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Wartość opakowań zwrotnych wynosi:

 1. 0,60 zł , dla każdej butelki,
 2. 15 zł, dla każdego transportera.

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia opakowania zwrotnego, Klient zobligowany jest do zapłaty Kaucji za opakowanie poprzez dodanie odpowiedniej pozycji  do koszyka zamówień w Sklepie internetowym lub Aplikacji i realizację usługi złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, zgodnie z § 6 Regulaminu. 

Klient może opłacić Kaucję również bezpośrednio przedstawicielowi handlowemu w momencie dostawy kolejnego zamówienia lub odbioru przez przedstawiciela pustych opakowań od Klienta

9. W przypadku kolejnej dostawy do Klienta, przedstawiciel handlowy odbiera puste opakowania. Klient zobowiązany jest do sortowania butelek wg transportera z którego pochodzą, t.j. butelki po wodzie do niebieskich skrzynek, a po napojach do zielonych. W przypadku rezygnacji ze składania kolejnych zamówień Klient zobowiązany jest zgłosić gotowość zwrotu opakowań pod numerem telefonu 577 860 200.
10. Klient zobowiązany jest zgłosić gotowość zwrotu opakowań pod numerem telefonu 577 860 200 także w przypadku nie złożenia zamówienia na kolejne dostawy w przeciągu 30 dni od złożenia ostatniego zamówienia.
11. Zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe z Klientem, którego adres korespondencyjny, będący adresem wysyłki towaru znajduje się na terenie obsługiwanym przez Sprzedawcę.
12. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail (stanowiącej trwały nośnik, potwierdzający zawarcie umowy na odległość), zawierającej podsumowanie zamówienia wraz z informacjami o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
13. W trakcie składania przez Klienta zamówienia telefonicznego, Sprzedawca przedstawia Klientowi informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności:

 • dane identyfikujące Sprzedającego
 • podstawowe cechy zamawianego towaru 
 • łączna cena za zamówienie wraz ze wszelkimi dodatkowymi kosztami
 • dostępne sposoby płatności i dostawy
 • informacje o stosowanej przez Sprzedającego procedurze reklamacyjnej,

a także wskazuje na wyłączenie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z treścią § 16 niniejszego Regulaminu. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi podsumowanie zamówienia wraz z niniejszym Regulaminem i polityką prywatności oraz prośbą o potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu i polityki prywatności oraz poprawności złożonego przez Klienta zamówienia. W przypadku przesłania przez Klienta potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu, polityki prywatności, a także poprawności złożonego zamówienia, Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia i przyjęcie go do realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail (stanowiącej trwały nośnik, potwierdzający zawarcie umowy na odległość), zawierającej podsumowanie zamówienia wraz z informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, a także informacje o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z treścią § 16 niniejszego Regulaminu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
14. W przypadku, w którym Klient podczas składania zamówienia drogą telefoniczną poinformuje Sprzedawcę, iż nie korzysta z poczty elektronicznej podsumowanie zamówienia wraz z niniejszym Regulaminem i polityką prywatności wraz z prośbą o potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu i polityki prywatności oraz poprawności złożonego przez Klienta zamówienia zostanie przedstawione Klientowi do zaakceptowania w formie pisemnej w chwili realizacji pierwszej dostawy. W przypadku potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu, polityki prywatności, a także poprawności złożonego zamówienia, Sprzedawca realizuje zamówienie. Kolejne zamówienia składane telefonicznie przez tego Klienta są wyrazem zaakceptowania przez niego Regulaminu i Polityki Prywatności.
15. Informacje zawarte w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
16. Do każdego Produktu zakupionego w naszym Sklepie dołączamy jako dowód zakupu paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 

§ 13
Sposoby i terminy płatności za towar

1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

 • za pobraniem, płatne przy odbiorze towaru,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy: 11 1020 1068 0000 1302 0367 8356
 • poprzez płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4. W przypadku wyboru płatności poprzez tradycyjny przelew bankowy, płatności za zakupiony Towar należy dokonać w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku braku płatności ze strony Klienta we wskazanym terminie, zamówienie zostaje anulowane.
5. W przypadku płatności gotówką, płatność następuje w momencie doręczenia towaru i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk przedstawiciela handlowego.

 

§ 14
Sposoby, terminy i koszty dostawy

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem przedstawicieli handlowych firmy Iwoniczanka Sp. z o.o.. Sprzedawca realizuje dostawę tylko i wyłącznie na obszarze działania firmy Iwoniczanka Sp. z o.o..
2. W związku z dostawą Towarów realizowaną na obszarze działania firmy Iwoniczanka Sp. z o.o., Klient nie ponosi dodatkowych kosztów.
3. Dostawa Towaru odbywa się co do zasady w terminie do 7 dni (od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia zamówienia w dniach i godzinach obsługiwania danego rejonu przez przedstawiciela handlowego, czyli najczęściej w godzinach 7-15. Przedstawiciele handlowi Iwoniczanka sp. z o.o. obsługują określone obszary terytorialne w stałych cyklach cotygodniowych.
4. W szczególnych sytuacjach takich jak dostawa Towaru przypadająca w dniu świątecznym lub nieplanowanej nieobecności przedstawiciela handlowego Iwoniczanka sp. z o.o. z uwagi na stały cykl obsługi danych obszarów terytorialnych przez przedstawicieli handlowych Sprzedawcy, termin dostawy może ulec wydłużeniu o tydzień, jednak nie może on przekroczyć terminu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
5. Termin dostawy towaru może ulec wydłużeniu również w sytuacji, gdy realizacja dostawy w pierwotnym terminie jest niemożliwa z uwagi na okoliczności zewnętrzne, niezależne od Sprzedawcy, niemożliwe do przewidzenia lub niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, a w szczególności: klęski żywiołowe, epidemie, warunki atmosferyczne powodujące blokady komunikacyjne lub w inny sposób uniemożliwiające transport napojów, kataklizmy społeczne, strajki lub decyzje władz publicznych uniemożliwiające realizację dostawy towarów.
6. Dostawa odbywa się na adres wskazany podczas złożenia zamówienia, o ile warunki komunikacyjne pozwalają na zrealizowanie usługi z wykorzystaniem samochodu dostawczego do 3.5 t. Przedstawiciel handlowy będąc odpowiedzialnym za samochód dostawczy i towar znajdujący się na samochodzie, może w wyjątkowych sytuacjach przełożyć termin dostawy w przypadku kiedy warunki atmosferyczne uniemożliwiają dojazd do Klienta lub zmienić sposób  realizacji dostawy ze względu na ograniczenia związane z dojazdem jak np. na brak miejsca parkingowego, ograniczenia wjazdu, teren górzysty, bardzo wąska, nieutwardzona droga dojazdowa itp.), w takim wypadku Przedstawiciel handlowy ustali termin i sposób dostawy w drodze indywidualnego kontaktu z Klientem.
7. Standardową formą dostawy jest dostawa na teren posesji Klienta. Inne formy dostawy wymagają bezpośredniego uzgodnienia z Przedstawicielem handlowym.   

 

§ 15
Rękojmia i procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wadliwość sprzedanej rzeczy lub usługi przez okres dwóch lat od dnia spełnienia świadczenia, z zastrzeżeniem że w przypadku oznaczenia Produktu krótszym terminem przydatności do spożycia, okres ten ulega skróceniu do upływu terminu przydatności Produktu do spożycia. W wypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą termin ten wynosi jeden rok.
2.Wszelkie reklamacje związane z umową sprzedaży lub realizację innych usług przez Sprzedawcę, Klient może złożyć w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: Iwoniczanka Sp. z o.o., ul. Bohaterów II Wojny Światowej 13, 36-200 Brzozów,
 • za pomocą poczty e-mail na adres: zamowienia@iwoniczanka.pl,
 • telefonicznie pod numerem: 577 860 200 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
4. Składana reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu,
 • dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu, nr partii produkcyjnej),
 • opis dostrzeżonej wady w towarze,
 • określenie żądania z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, o których mowa w ust. 5 poniżej,
 • preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego M14 stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile wada jest istotna,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
8. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca jest on zobowiązany do sprawdzenia stanu ilościowego zamówionych Produktów w momencie Dostawy i niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych wadach za pośrednictwem formularza M14 stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku stanu jakościowego zamówionych Produktów Przedsiębiorca jest zobowiązany do jego sprawdzenia w terminie 3 dni od dnia Dostawy i niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych wadach za pośrednictwem formularza M14 stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku nie poinformowania Sprzedawcy o ujawnionych wadach Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi. W przypadku późniejszego ujawnienia wady (wada ukryta) Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o niej Sprzedawcy za pośrednictwem formularza M14 stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu dostarczenia wadliwych Produktów jest ograniczona do wartości tych Produktów. Sprzedawca może zwolnić się od tej odpowiedzialności poprzez dostarczenie Kupującemu Produktów wolnych od wad.
10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
12. W przypadku wydania Kupującemu rzeczy innej niż zamówiona na skutek pomyłki asortymentowej Sprzedawca jest obowiązany do wymiany rzeczy wadliwej na rzecz właściwą w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego w tym zakresie.
13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

§ 16
Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

1. Z uwagi na to, iż Sprzedawca ma w swojej ofercie wyłącznie Produkty będące artykułami spożywczymi mającymi krótki termin przydatności do użycia, a ponadto po otwarciu Produktu nie będzie możliwy jego zwrot ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 4 i 5 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

§ 17
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 • Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy konsumentów, informacje dostępne na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/kontakt.php,
 • Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, informacje dostępne na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
 • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzące mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje na temat procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Organizacje pozarządowe, czyli Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, gdzie porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 18
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym Konsumentem zostaną poddane sądom właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, także zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców za pośrednictwem poczty elektronicznej, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2021


Załączniki:

 • Formularz reklamacyjny - pobierz
 • Umowa bezpłatnego użyczenia opakowań zwrotnych na czas nieoznaczony - pobierz

Aktualizacja 10 stycznia 2024: W związku z połączeniem spółki Iwoniczanka, zaktualizowane zostały dane: KRS, NIP oraz REGON. Pozostała treść regulaminu nie uległa zmianie. 

 

baner-bg.png baner.png

Pobierz aplikację

i odkryj nowe możliwości