Polityka prywatności | Sklep internetowy Iwoniczanka
Pobierz aplikację

Instagram

facebook

Facebook

LinkedIn

LinkedIn

Poradnik użytkownik

Poradnik
użytkownika

Play Store

Play Store

App Store

App Store

X

Polityka prywatności

§ 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Iwoniczanka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, 35-604, przy ul. Kaczeńcowej 3A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000870593; NIP: 8133850807; REGON: 387833473 oraz FPH POŁONINY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, 35-604, przy ul. Kaczeńcowej 3A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000870593; NIP: 8133850807; REGON:  387833473 zwani dalej łącznie „Administratorem”.Łączne objęcie wskazanych podmiotów pojęciem Administratora uzasadnia fakt zawarcia przez nie umowy o współadministrowaniu danych osobowych (dalej również jako „Umowa o współadministrowanie”).

Łączne objęcie wskazanych podmiotów pojęciem Administratora uzasadnia fakt zawarcia przez nie umowy o współadministrowaniu danych osobowych (dalej również jako „Umowa o współadministrowanie”).

§ 2. Współadministrowanie danych osobowych

Administrator informuje, iż w Umowie o współadministrowanie znalazły się w szczególności następujące postanowienia dotyczące współadministrowania:

1. realizacja przez osoby, których dotyczą dane osobowe, ich uprawnień o których mowa w pkt. V niniejszej Polityki prywatności powinna następować poprzez kontakt tej osoby ze spółką Iwoniczanka sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy użyciu danych kontaktowych tego podmiotu wskazanych na stronie internetowej iwoniczanka.pl lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego;

2. w razie jakichkolwiek pytań kierowanych przez osobę, której dotyczą dane osobowe, powinna ona kontaktować się ze spółką Iwoniczanka sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy użyciu danych kontaktowych tego podmiotu wskazanych na stronie internetowej iwoniczanka.pl;

3. podmiotem głównie odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”, lub, zamiennie „Rozporządzenie”) oraz wszelkich innych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych jest spółka Iwoniczanka sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i dostawy wody lub napojów bezpośrednio od klientów. Dane te przekazywane są Administratorowi bądź za pośrednictwem formularza zamówień na stronie internetowej www.iwoniczanka.pl,w aplikacji mobilnej „Iwoniczanka” bądź też przy składaniu zamówienia w rozmowie telefonicznej, w wiadomości prywatnej na Facebooku lub w wiadomości mailowej, ewentualnie przez wypełnienie druku inwentaryzacji opakowań bezpośrednio u przedstawiciela handlowego.

Administrator pozyskuje następujące dane osobowe klienta: imię i nazwisko, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także nazwę firmy, numer NIP, adres dostawy (ulica, numer budynku lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Dane te stanowią niezbędne minimum pozwalające na nawiązanie kontaktu, dostarczenie zamówionych produktów i, w konsekwencji, wykonanie umowy zawieranej z klientem. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a mianowicie okoliczności, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy, którą klient jest stroną, lub w celu podjęcia kroków na jego żądanie przed zawarciem umowy.

Dane w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu wykorzystywane są jednocześnie do wystawienia faktury VAT. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Aby skorzystać z akcji promocyjnej organizowanej przez Administratora klient udostępnia dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Dane te przetwarzane są w tym przypadku w celach marketingowych – na podstawie udzielonej przez klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wypełniając ulotkę promocyjną klient może jednocześnie wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji na temat nowych produktów oferowanych przez Iwoniczanka sp. z o.o. („newsletter”). Z otrzymywania tego typu wiadomości można zrezygnować w każdym momencie – postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym mailu od Administratora. Podkreślić w tym miejscu trzeba, że zgoda na otrzymywanie newslettera nie jest warunkiem koniecznym korzystania z produktów Iwoniczanka sp. z o.o.

W razie nawiązania z Administratorem kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie www.iwoniczanka.pl, zawarte w wiadomości dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres email, są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej przez klienta zgody w zakresie niezbędnym do udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytanie.

§ 4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe (prawidłowe wykonanie umowy, realizacja obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego, marketing bezpośredni). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie w celu zabezpieczenia roszczeń prawnych, względnie usuwane.

§ 5. Prawa osób fizycznych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może żądać:

1. dostępu do swoich danych osobowych oraz do wydania ich kopii

2. sprostowania danych osobowych oraz ich aktualizacji.

3. usunięcia danych osobowych

4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5. przeniesienia swoich danych osobowych

Ponadto, każda osoba, której dotyczą dane osobowe może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez klienta zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać uprzednio udzieloną zgodę.

Aby skorzystać w przysługujących uprawnień należy się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.iwoniczanka.pl lub zgłosić stosowne żądanie bezpośrednio u naszego przedstawiciela handlowego.

Żądanie osoby fizycznej realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od jego zgłoszenia. W celu zweryfikowania tożsamości osoby występującej z żądaniem, klient proszony jest o przesłanie skanu dowodu osobistego względnie paszportu lub rachunku, na którym widnieją dane firmy. Ani te dokumenty, ani informacje, które przedstawiają, nie są jednak wprowadzane do żadnego zbioru danych osobowych, a usuwa się je natychmiast po zakończeniu procesu weryfikacji. Działanie takie jest niezbędne dla do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z przepisami o ochronie danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 6. Przekazywanie danych osobowych

W razie wyrażenia na to zgody, dane Klientów będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem, tj. w szczególności dane mogą być przekazane jego kontrahentom, podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją zamówień). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia usług oraz realizacji umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane klientów mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

§ 7. Poufność i zabezpieczenia

Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieupoważnionym dostępem. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku i dostępne wyłącznie dla upoważnionego personelu podlegającego obowiązkowi zachowania poufności.

§ 8. Polityka cookies

Serwis internetowy www.iwoniczanka.pl („Serwis”) zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu („Użytkownika”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, czyli IWONICZANKA SP. Z O.O.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu popularnych przeglądarek internetowej.

baner-bg.png baner.png

Pobierz aplikację

i odkryj nowe możliwości