Program lojalnościowy regulamin | Sklep internetowy Iwoniczanka
Pobierz aplikację

Instagram

facebook

Facebook

LinkedIn

LinkedIn

Poradnik użytkownik

Poradnik
użytkownika

Play Store

Play Store

App Store

App Store

X

Program lojalnościowy regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I APLIKACJI „IWONICZANKA FAMILY”

§ 1 . Terminy i definicje

1. Poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – należy przez to rozumieć oprogramowanie zainstalowane na serwerach IBSO, udostępniane poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się za pomocą Loginu i Hasła, działające po zapewnieniu dostępu do Internetu, przeznaczone do obsługi Programu;
 2. Login – należy przez to rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Uczestnika, przez niego stworzone, mające formę adresu e-mail;
 3. Hasło – należy przez to rozumieć stworzony przez Uczestnika ciąg znaków, używany do uwierzytelniania Uczestnika w Programie;
 4. Dane Osobowe - należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5. Formularz Rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Aplikacji, umożliwiający założenie Konta, wymagający podania m.in. Danych Osobowych przez Uczestnika;
 6. Katalog Nagród - należy przez to rozumieć zestaw Nagród dostępnych dla Uczestników w związku z uczestnictwem w Programie;
 7. Klient Indywidualny - należy przez to rozumieć Uczestnika Programu, będącego pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą status Konsumenta;
 8. Klient Biznesowy – należy przez to rozumieć Uczestnika Programu będącego Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą-Konsumentem;
 9. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć Uczestnika, będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;
 10. Konto – należy przez to rozumieć wymagający zarejestrowania w Aplikacji i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiający Uczestnikowi korzystanie z Programu;
 11. Newsletter - należy przez to rozumieć bezpłatną usługę elektroniczną świadczoną przez Organizatora na rzecz Uczestnika, polegającą na dostarczaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, MMS i wiadomości PUSH treści marketingowych, informacji handlowych w tym związanych z Uczestnictwem w Programie lub innych informacji handlowych związanych z działalnością Organizatora;
 12. Organizator - Iwoniczanka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kaczeńcowa 3A, 35-604 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870593, NIP: 8133850807, REGON: 387833473, kapitał zakładowy w wysokości 139.600,00 zł
 13. Prawa Konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 14. Nagroda – należy przez to rozumieć każdą korzyść majątkową w formie rzeczowej lub w formie bonu, przewidzianą w Katalogu Nagród;
 15. Punkty - należy przez to rozumieć jednostki rozliczeniowe w Programie, przyznawane Uczestnikom za zakup Towaru oraz inne czynności na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
 16. Przedsiębiorca-Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 17. Uczestnik - należy przez to rozumieć Klienta Indywidualnego i/lub Klienta Biznesowego, będącego stroną Umowy o uczestnictwo w Programie; Uczestnikiem Programu nie może być: osoba lub podmiot, który przed przystąpieniem do Programu nie dokonał żadnego zakupu produktów lub Towarów bezpośrednio od Organizatora;
 18. Umowa o uczestnictwo w Programie – umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest ustalenie warunków uczestnictwa w Programie;
 19. Umowa o świadczenie Usług – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, obejmująca Usługi;
 20. Usługi – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestnika w związku z zawartą Umową o świadczenie Usług, szczegółowo wymienione w Regulaminie;
 21. Program – należy przez to rozumieć program lojalnościowy funkcjonujący pod nazwą „IWONICZANKA FAMILY”, szczegółowo opisany w Regulaminie.
 22. Towar – należy przez to rozumieć produkty sprzedawane przez Organizatora w postaci: wody, soków, napojów butelkowanych o pojemności 300 lub 330 ml w liczbie odpowiadającej 1 transporterowi obejmującemu 24 sztuki szklanych butelek;
 23. Klient – należy przez to rozumieć Konsumenta, Przedsiębiorcę, Przedsiębiorcę – Konsument, dokonującego zakupu produktów i/lub Towarów bezpośrednio od Organizatora;
 24. Konsument – należy przez to rozumieć pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną dokonującą lub zamierzającą dokonać zakupu produktów i/lub Towarów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 25. Regulamin – należy przez to rozumieć regulamin Programu oraz Aplikacji; Regulamin stanowi także regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu
i zapoznania się z jego treścią.

§ 2 . Postanowienia wstępne

1. Organizatorem i podmiotem zarządzającym Programem jest spółka: Iwoniczanka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kaczeńcowa 3A, 35-604 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870593, NIP: 8133850807, REGON: 387833473, kapitał zakładowy w wysokości 139.600,00 zł.

2. Podmiotem współpracującym z Organizatorem w związku z Programem jest: IBSO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul. Stefana Batorego 23/7, 81-365 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000869317, NIP: 5862361767, REGON: 387511321, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (dalej jako „IBSO”), który jest dostawcą Aplikacji.

3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4. Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz Aplikacji, dostępne są na stronie internetowej iwoniczankafamily.pl oraz w Aplikacji.

5. O zakończeniu dalszego prowadzenia Programu, Uczestnicy zostaną poinformowani z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

6. Program prowadzony jest wyłącznie poprzez Aplikację i jest dedykowany Klientom Indywidualnym oraz Klientom Biznesowym dokonującym zakupu Towarów bezpośrednio od Organizatora, w tym również przy wykorzystaniu dostawy Towarów realizowanej przez Organizatora na obszarze m.in. województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, i łódzkiego.

7. Dzięki uczestnictwie w Programie oraz dokonywaniu regularnych zakupów Towarów bezpośrednio od Organizatora, Uczestnicy będą zdobywali Punkty, które następnie będą mogli wymieniać na Nagrody określone w Katalogu Nagród dostępnym w Aplikacji w menu Katalog Nagród.

8. Program jest również nakierowany na promocję Towarów i produktów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora.

9. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

10. Każdy Klient może w dowolnym czasie przystąpić do Programu na zasadach określonych w Regulaminie.

11. Każdy Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 . Warunki przystąpienia do Programu oraz Rejestracja w Programie

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

 1. zapoznanie się i akceptacja przez Klienta Regulaminu;
 2. zapoznanie się Klienta z Polityką Prywatności;
 3. wypełnienie przez Klienta Formularza Rejestracji w celu założenia i rejestracji Konta.

2. W Formularzu Rejestracji, Klient podaje następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. firmę (w przypadku Klientów Biznesowych);
 3. NIP (w przypadku Klientów Biznesowych);
 4. adres pocztowy, przy czym adres ten musi być tożsamy z adresem dostawy Towarów przez Organizatora do Klienta;
 5. data urodzenia;
 6. numer telefonu;
 7. adres e-mail.

3. Rejestracji Konta może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji Klienta (m.in. sam Klient, członek zarządu, prokurent, pełnomocnik lub inna osoba wyznaczona w tym celu przez Klienta).

4. Po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu Formularza Rejestracji, na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji, Klient otrzyma link aktywacyjny do Konta. Uczestnik klikając w link aktywacyjny przechodzi na okno rejestracji, gdzie po wypełnieniu pól obowiązkowych i ich zapisaniu następuje zamknięcie procesu rejestracji,

5. Klient może również dokonać rejestracji Konta przy wykorzystaniu Facebooka, Google lub Apple. W tym przypadku Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracji. Konto rejestrowane jest automatycznie po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, bez konieczności jego aktywacji.

6. Z chwilą łącznego spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1-5 powyżej, Klient przystępujący do Programu staje się Uczestnikiem.

7. W przypadku zmiany danych na Koncie, w tym Danych Osobowych, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Organizatora wysyłając w tym zakresie wiadomość e-mail na adres: family@iwoniczanka.pl. Organizator, po otrzymaniu od Uczestnika informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, dokona stosownej zmiany danych na Koncie Uczestnika.

8. Z chwilą założenia Konta, pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zawarta zostaje Umowa o uczestnictwo w Programie.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie, potwierdzenie i udostępnienie danych, informacji oraz innych warunków Umowy o uczestnictwo w Programie następuje za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej powiązanej z Kontem;
 2. Konta Uczestnika,

na co Klient/Uczestnik wyraża zgodę.

10. Adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu Rejestracyjnym jest powiązany z Kontem i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej z realizacją Programu oraz korzystaniem z Aplikacji, na co Klient/Uczestnik wyraża zgodę.

§ 4 . Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji

1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest, aby Klient/Uczestnik posiadał aktywny adres poczty elektronicznej. Ponadto, niezbędne jest aby Klient/Uczestnik posiadał urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz program służący do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), którego rodzaj i wersja są kompatybilne z Aplikacją, z włączoną obsługą JavaScript. Aplikacja dostosowana jest do następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 15 lub wyższej, Firefox w wersji 53 lub wyższej, Chrome w wersji 58 lub wyższej, Opera w wersji 45 lub wyższej oraz Safari w wersji 10 lub wyższej.

2. Aplikacja dostępna jest na stronie: iwoniczankafamily.pl

3. Organizator dopuszcza instalację Aplikacji wyłącznie ze źródła wskazanego ust. 2, z zachowaniem zasad i warunków określonych w Regulaminie. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w ust. 2, bez pisemnej zgody Organizatora, stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu.

4. Organizator nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 1 powyżej. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet), we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami sieci Internet.

5. Organizator podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia świadczonych za pośrednictwem Aplikacji Usług, w szczególności zmierzające do zapobiegania bezprawnemu pozyskania Danych Osobowych Uczestników przez osoby trzecie.

6. W związku z koniecznością aktualizacji Aplikacji oraz prowadzeniem prac konserwacyjnych, Aplikacja może być czasowo niedostępna. Organizator zapewnia, że łączny czas niedostępności Aplikacji, z powodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie będzie przekraczać 2%. Niedostępność Aplikacji, o z przyczyn o których mowa w zdaniach poprzedzających, nie stanowi naruszenia postanowień Regulaminu.

7. Organizator stosuje mechanizm plików „Cookies”, które podczas korzystania przez Uczestnika z Aplikacji, zapisywane są przez serwer na urządzeniu końcowym Uczestnika. Stosowanie plików „Cookies" ma na celu poprawne działanie Aplikacji na urządzeniach końcowych Uczestników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Uczestnika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Uczestnika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Uczestnik może wyłączyć mechanizm „Cookies” w przeglądarce internetowej lub Aplikacji swojego urządzenia końcowego. Organizator wskazuje, że wyłączenie „Cookies” może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji lub uniemożliwić korzystanie z niej.

8. Z Aplikacji można korzystać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 5 . Usługi i funkcjonalności dostępne w ramach Aplikacji

1. Aplikacja stanowi narzędzie służące Organizatorowi do realizacji Programu oraz świadczenia na rzecz Uczestników Usług, szczegółowo określonych w Regulaminie.

2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Aplikacji Organizator świadczy następujące Usługi:

 1. Usługę Konta;
 2. Usługę Newslettera.

4. Uczestnik w ramach funkcjonalności Konta posiada możliwość:

 1. gromadzenia danych dotyczących liczby posiadanych Punktów oraz śledzenia historii Punktów;
 2. składania zamówień dotyczących wymiany Punktów na Nagrody;
 3. otrzymywania informacji i komunikatów od Organizatora;
 4. podglądu Nagród dostępnych w Katalogu Nagród.

5. Aplikacja może zawierać odnośniki (linki przekierowujące) do stron zarządzanych przez osoby trzecie. Z zasobów osób trzecich Uczestnik korzysta na własne ryzyko. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki). Uczestnik po kliknięciu w link przekierowujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności podmiotu trzeciego.

6. Organizator ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, funkcjonalności, jak również produktów i usług osób trzecich.

§ 6 . Prawo do odstąpienia od udziału w Programie

1. W razie dokonania rejestracji w Programie, Uczestnik może, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji, odstąpić od uczestnictwa w Programie, bez podania przyczyn.
W tym celu Uczestnik zobowiązany jest usunąć swoje Konto z Programu. Usunięcie przez Uczestnika Konta z Programu, będzie traktowane jako złożenie przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o uczestnictwo w Programie.

2. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić Uczestnikowi usunięcie Konta z Programu oraz rozwiązanie Umowy o uczestnictwo w Programie na skutek złożonego przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy. Potwierdzenie to zostanie wysłane w drodze korespondencji e-mail na adres, który Uczestnik wskazał do kontaktu z nim w sprawach związanych z Programem, na co Uczestnik wyraża zgodę.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy usunięcie Konta przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy o uczestnictwo w Programie, uważa się ją za niezawartą.

5. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, w mocy pozostają postanowienia § 2 ust. 11 Regulaminu.

§ 7 . Dane Osobowe. Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Organizatora Danych Osobowych Klientów oraz Uczestników w związku z Programem, dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: Iwoniczankafamily.pl.

§ 8 . Zasady przyznawania Punktów w Programie

1. Uczestnicy, w okresie posiadania Konta, otrzymują Punkty za zakup co najmniej 1 Towaru, przy czym zakup ten musi być dokonany bezpośrednio od Organizatora. Zakup Towarów od innych podmiotów niż Organizator, nie uprawnia Uczestnika do naliczenia Punktów.

2. Zakup jednego Towaru wiąże się z otrzymaniem przez Uczestnika 10 Punktów.
W przypadku zakupu dwóch lub więcej Towarów podczas jednej transakcji, Uczestnik otrzyma liczbę Punktów stanowiących iloczyn liczby 10 oraz liczby zakupionych Towarów.

3. Punkty za zakup Towaru zostaną uwidocznione na Koncie Uczestnika nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania zakupu lub dostawy Towaru/Towarów – w przypadku gdy zakup jest realizowany z opcją dostawy Towaru na adres Uczestnika. Pod pojęciem dnia roboczego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Klient Indywidualny, który uzyskał dostęp do Konta Premium, o którym mowa w § 9, otrzyma jednorazowo 100 Punktów. W przypadku utraty przez Klienta Indywidulanego dostępu do Konta Premium oraz ponownego jego uzyskania, na skutek spełnienia warunków określonych w Regulaminie, Klient Indywidulany nie jest uprawniony do otrzymania Punktów, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

5. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, Uczestnik otrzymuje również Punkty, w przypadku zaistnienia innych, poniżej określonych zdarzeń:

 1. za rejestrację w Aplikacji i założenie Konta - 50 pkt;
 2. na urodziny Uczestnika (dotyczy tylko Klientów Indywidualnych) - 50 pkt
 3. za wyrażenie pozytywnej opinii o Organizatorze i sprzedawanych przez niego produktach/Towarach w Google lub na Facebooku- 20 pkt,
 4. za aktywność na Facebooku lub Instagramie- 10 pkt,
 5. za polubienie Organizatora na Facebooku lub Instagramie – 20 punktów
 6. za udział w ankiecie / badaniu - 10 pkt
 7. za rocznicę udziału w Programie - 50 pkt,
 8. na specjalne okazje – 20 punktów ( np. 1 dzień wiosny, dzień ziemi itp.)
 9. za regularność zakupów - za dokonanie 20 zakupów Towarów w przeciągu półrocza (26 tygodni) – 100 punktów jednorazowo w przypadku klienta biznesowego
 10. za wyrażenie zgody marketingowej – 50 pkt jednorazowo (odwołanie zgody a następnie ponowne jej udzielenie nie uprawnia Uczestnika do otrzymania Punktów).

Więcej informacji o zasadach przydzielanie Punktów znajduje się w zakładce „Dodatkowe Punkty” dostępnej dla Uczestnika z panelu Konta.

6. Punkty Uczestników ulegają automatycznemu wygaśnięciu na Koncie, jeżeli Uczestnik nie dokona zakupu co najmniej jednego Towaru przez kolejne 12miesięcy licząc od daty ostatniego zakupu.

7. Punkty zgromadzone przez Uczestnika na Koncie, ulegają automatycznemu wygaśnięciu z chwilą:

 1. zakończenia dalszego prowadzenia Programu przez Organizatora;
 2. wykluczenia Uczestnika z Programu na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. rezygnacji Uczestnika z Programu na zasadach określonych w Regulaminie.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, brak jest możliwości transferu Punktów na inne Konto, ani też ich wymiana na gotówkę.

9. W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Uczestnika w ramach Programu, związanego ze zwrotem przez Organizatora na rzecz Uczestnika kosztów zakupu Towaru, Punkty uprzednio przyznane Uczestnikowi w związku z zakupem Towaru, zostaną anulowane.

§ 9 . Konto

1. Konto w Programie może posiadać tylko osoba lub podmiot posiadający status Uczestnika, zgodnie z § 1 pkt 17) Regulaminu, po spełnieniu warunków opisanych w § 3 Regulaminu.

2. Organizator przewiduje trzy rodzaje Kont dla Uczestników:

 1. Konto Standard – przeznaczone dla Klientów Indywidualnych z Katalogiem Nagród dostępnych z poziomu tego Konta;
 2. Konto Premium – przeznaczone dla Klientów Indywidualnych, którzy w ciągu kolejnych 26 tygodni, począwszy od dnia przystąpienia do Programu i rejestracji Konta, dokonają co najmniej 20 transakcji, obejmujących zakup co najmniej jednego Towaru, z Katalogiem Nagród dostępnych z poziomu tego Konta. Warunkiem zachowania dostępu do Konta Premium jest regularne dokonywanie przez Klienta Indywidualnego transakcji obejmujących zakup co najmniej jednego Towaru, w okresie kolejnych 26 tygodni liczonych od daty ostatniego zakupu Towaru. W przypadku niespełnienia przez Klienta Indywidualnego warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient Indywidualny traci dostęp do Konta Premium, uzyskując jednocześnie dostęp do Konta Standard. Klient Indywidualny może ponownie uzyskać dostęp do Konta Premium, po spełnieniu warunków, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu;
 3. Konto biznesowe – przeznaczone dla Klientów biznesowych z Katalogiem Nagród dostępnych z poziomu tego Konta.

3. Z chwilą rejestracji Konta Uczestnika, pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usług. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w języku polskim, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Uczestnik oraz Organizator, mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usług, bez podania przyczyny, w dowolnym momencie. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług jest jednoznaczne z usunięciem Konta wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi w ramach Konta, jak również z rezygnacją Uczestnika z Programu, na co Uczestnik wyraża zgodę.

5. W celu rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, Uczestnik zobowiązany jest usunąć swoje Konto z Programu. Usunięcie przez Uczestnika Konta z Programu będzie traktowane jako złożenie przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić Uczestnikowi usunięcie Konta z Programu oraz rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług, na skutek złożonego przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy. Potwierdzenie to zostanie wysłane w drodze korespondencji e-mail na adres, który Uczestnik wskazał do kontraktu z nim w sprawach związanych z Programem, na co Uczestnik wyraża zgodę.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach:

 1. stwierdzono podanie przez Uczestnika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób;
 2. Uczestnik korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub niniejszym Regulaminem;
 3. Uczestnik łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej, czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe;
 4. działania Uczestnika zostaną uznane za szkodliwe dla Aplikacji i/lub dla innych Uczestników;
 5. innych, określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozwiązanie przez Organizatora Umowy o świadczenie Usług w trybie przewidzianym w niniejszej ustępie jest równoznacznie z usunięciem Konta Uczestnika oraz jego wykluczeniem z Programu.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych oraz innych warunków umowy o prowadzenie Konta następuje za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej powiązanej z Kontem;
 2. Konta Uczestnika.

8. Adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym jest powiązany z Kontem i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

9. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail.

10. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora – Loginu oraz Hasła.

11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w Formularzu Rejestracji oraz inne dane wskazane podczas korzystania z Aplikacji.

12. Uczestnik akceptuje, iż Organizator będzie posiadał wgląd do podawanych przez Uczestnika w Aplikacji danych i informacji.

13. Uczestnik ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Aplikacji.

14. W razie utraty Hasła Uczestnik, za pośrednictwem Aplikacji, może dokonać zmiany Hasła.

15. O każdym nieautoryzowanym użyciu Konta, Uczestnik niezwłocznie powiadomi Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:
family@iwoniczanka.pl

§ 10 . Prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług

1. Uczestnik może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług, odstąpić od tej Umowy, bez podania przyczyn. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest usunąć swoje Konto z Programu. Usunięcie przez Uczestnika Konta z Programu, będzie traktowane jako złożenie przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług.

2. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić Uczestnikowi usunięcie Konta z Programu oraz rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług na skutek złożonego przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy. Potwierdzenie to zostanie wysłane w drodze korespondencji e-mail na adres, który Uczestnik wskazał do kontraktu z nim w sprawach związanych z Programem, na co Uczestnik wyraża zgodę.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy usunięcie Konta przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.

5. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, w mocy pozostają postanowienia § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu.

§ 11 . Zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz zamawianie Nagród

1. Punkty mogą być wymieniane przez Uczestników wyłącznie na Nagrody wyszczególnione w Katalogu Nagród, dostępnym dla każdego Uczestnika z panelu Konta. Nie ma możliwości wymiany Punktów na gotówkę lub dokonania jakiekolwiek innej formy rekompensaty.

2. Katalog Nagród dostępny dla danego Uczestnika, uzależniony jest od rodzaju Konta jakim Uczestnik dysponuje. Rodzaje Kont zostały opisane w § 9.

3. Katalog Nagród wraz z wartością punktową za jaką można daną Nagrodę zamówić oraz zdjęciem i krótkim opisem Nagrody, jest dostępny w Aplikacji z panelu Konta.

4. Niektóre Nagrody mogą być adresowane i dostępne wyłącznie dla posiadaczy danego rodzaju Konta, przy czym takie ograniczenie zostanie wyraźnie wskazane w Katalogu.

5. Zamówienia na Nagrody, mogą być składane wyłącznie przez czas trwania Programu.

6. Uczestnik może dokonać wymiany Punktów na Nagrodę wówczas, gdy osiągnie liczbę Punktów określoną w Katalogu Nagród i wymaganą, aby daną Nagrodę zamówić. Brak jest możliwości częściowego sfinansowania przez Uczestnika wymiany Punktów na Nagrody.

7. W celu zamówienia Nagrody, Uczestnik, po osiągnięciu wymaganej liczby Punktów, wybiera dostępną w Katalogu Nagród Nagrodę, klikając w przycisk „zamów” – przy czym przycisk ten zostanie aktywowany dla danej Nagrody wówczas, gdy Uczestnik będzie posiadał na swoim Koncie ilość Punktów pozwalającą na jej zamówienie.

8. Nagroda zostanie doręczona przez Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Uczestnika zamówienia na Nagrodę.

9. W przypadku zamówienia przez Uczestnika Nagrody, której nakład został wyczerpany, zostanie on poproszony o wybór innej Nagrody, o takiej samej równowartości Punktów.

10. Wymiana Punktów na Nagrody powoduje stosowne obniżenie salda Punktowego na Koncie Uczestnika.

11. Organizator zobowiązany jest wycofać Nagrodę z Katalogu Nagród w sytuacji gdy:

 1. będzie to wynikało z przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. Nagroda okaże się produktem niebezpiecznym.

W takiej sytuacji wycofanie Nagrody z Katalogu Nagród nastąpi niezwłocznie po powzięciu przez Organizatora informacji o podstawie wycofania danej Nagrody z Katalogu. Informacja w tym przedmiocie zostanie przez Organizatora zamieszczona w Aplikacji oraz w Katalogu Nagród.

12. Jeżeli wymiana Punktów na daną Nagrodę nie będzie możliwa z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika. Wówczas Uczestnik będzie mógł wybrać inną Nagrodę o takiej samej lub mniejszej wartości Punktów lub też zrezygnować z wymiany, z zachowaniem uprzednio posiadanej liczby Punktów.

§ 12 . Prawo odstąpienia od umowy w sprawie wymiany Punktów na Nagrody

1. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sprawie wymiany Punktów na Nagrody, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Nagrody w posiadanie przez Uczestnika.

2. Powyższe prawo do odstąpienia jest odpowiednio ograniczone lub wyłączone w sytuacjach, w których takie ograniczenie lub wyłączenie wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym z Prawa Konsumenta. W szczególności, prawo odstąpienia od umowy w sprawie wymiany Punktów na Nagrody, nie przysługuje Uczestnikowi w sytuacji gdy, przedmiotem świadczenia jest Nagroda dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, jak również gdy po otwarciu Nagroda ta może ulec szybkiemu zepsuciu (dotyczy to następujących Nagród: woda, napoje, soki).

3. Uczestnik może odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres family@iwoniczanka.pl. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie przedmiotowego oświadczenia Uczestnika.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. W takiej Punkty wymienione na zwróconą Nagrodę, zostaną przywrócone na Konto Uczestnika w terminie 30 dni od dnia zwrotnego otrzymania przez Organizatora Nagrody.

6. Nagroda zostanie odebrana przez Organizatora w terminie 30 od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Uczestnik zobowiązany jest odesłać Nagrodę na adres Organizatora, przy czym w takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest pokryć koszty najtańszej przesyłki.

§ 13 . Reklamacje dotyczące Programu

1. Wszelkie reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Nagrody, realizacji dostaw Nagród) mogą być zgłaszane przez Uczestników na adres mailowy: family@iwoniczanka.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie składającego ją Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację winien wskazać w reklamacji m.in.: krótki opis sprawy, swoje imię i nazwisko, nr klienta, firmę (jeżeli dotyczy), adres do doręczeń (jeżeli uległ zmianie).

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji w drodze korespondencji e-mail tj. pocztą elektroniczną.

§ 14 . Reklamacje dotyczące wad Nagród

1. Postanowienia niniejszego paragrafu, znajdują zastosowanie również w odniesieniu do Uczestników, którzy realizują swoje uprawnienia po rezygnacji z Programu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Nagród, wobec Uczestników posiadających status Konsumenta lub Przedsiębiorcy - Konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Uczestników posiadających status Przedsiębiorcy wszelka odpowiedzialność Organizatora z tego tytułu jest wyłączona.

3. Reklamacje, dotyczące wad Nagród mogą być zgłaszane na adres mailowy: family@iwoniczanka.pl. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie składającego ją Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację winien wskazać w reklamacji m.in.: krótki opis sprawy, swoje imię i nazwisko, nr klienta, firmę (jeżeli dotyczy), adres do doręczeń (jeżeli uległ zmianie). Organizator może żądać od Uczestnika udzielenia innych niż wskazane informacji dodatkowych, jeżeli wymaga tego rozpoznanie reklamacji.

4. Potwierdzenie złożenia reklamacji Uczestnik otrzyma na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mailowy reklamującego Uczestnika Programu. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem składającym reklamację w celu uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji.

6. Reklamacje z tytułu wad Nagród rozpatrywane są w terminie 14 dni i w tym terminie Organizator ustosunkuje się do żądania Uczestnika.

§ 15 . Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Aplikacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: family@iwoniczanka.pl

2. Potwierdzenie złożenia reklamacji Uczestnik otrzyma na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3. Uczestnik posiadający status Przedsiębiorcy powinien złożyć reklamacje w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. nazwa Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją imię i nazwisko),
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
 3. wskazanie daty wystąpienia problemu i czas jego trwania;
 4. nazwę i model urządzenia, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Aplikacji, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego.

5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

6. Uczestnik za pomocą poczty elektronicznej zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Uczestnika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Uczestnika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 16 . Ochrona praw własności intelektualnej Aplikacji

1. IBSO przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji i ich poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Uczestnika.

2. Wskazuje się w szczególności, iż:

 1. ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Aplikacji oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana przez Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Aplikacji;
 2. ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Aplikacji, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Aplikacji.

3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej sublicencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, takie uprawnienie licencyjne jest udzielane wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu i nie upoważnia Uczestnika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Aplikacji w innych celach niż wynikających z Regulaminu.

4. W przypadku naruszenia praw osób trzecich na skutek działania Uczestnika, Organizator lub ISBO - na wezwanie uprawnionych organów (np. Sąd Powszechny) - zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat Uczestników dokonujących naruszeń.

5. Uczestnik niezwłocznie przystąpi do każdego sporu oraz zaspokoi lub doprowadzi do cofnięcia albo oddalenia wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i/lub prawa ochronnego na znak towarowy/logotyp, który zostanie wykorzystany w ramach jakiejkolwiek umowy, o której mowa w Regulaminie. Jeżeli Organizator lub ISBO zostanie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w związku z takim naruszeniem, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconego przez Organizatora lub IBSO świadczenia w pełnej wysokości, wraz z wszelkimi poniesionymi przez Organizatora lub IBSO kosztami prowadzenia sprawy, w tym wydatkami, kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa prawnego oraz naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Organizatora lub IBSO.

§ 17 . Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z poszanowaniem praw osób trzecich, Organizatora oraz IBSO.

2. Uczestnik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a także treści o charakterze reklamowym bez wcześniejszej zgody Organizatora. W szczególności zabronione jest:

 1. zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Aplikacji;
 2. zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
 3. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
 4. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
 6. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;
 7. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
 8. ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Aplikacji;
 9. przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Aplikację w jakikolwiek inny sposób;
 10. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
 11. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Organizatora;
 12. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających którekolwiek ze wskazanych powyżej treści.

3. Uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Organizatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszeniem) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Aplikacji. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: family@iwoniczanka.pl.

4. Organizator zastrzega sobie również prawo do dochodzenia odszkodowania celem wyrównania szkód, które wynikną w związku z nieprzestrzeganiem przez Uczestnika reguł określonych w niniejszym Regulaminie. Powyższe niezależne jest od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności cywilnej wobec podmiotów trzecich jak i odpowiedzialności karnej.

§ 18 . Postanowienia dotyczące Konsumentów oraz Przedsiębiorców – Konsumentów

1. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców – Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców – Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. W przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców - Konsumentów, wstrzymanie świadczeń lub rozwiązanie przez Organizatora jakiejkolwiek umowy opisanej w Regulaminie z winy Uczestnika, może nastąpić wyłącznie po uprzednim przesłaniu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi wezwania do usunięcia naruszeń w dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, oraz bezskutecznym upływie tego terminu. Zapis niniejszego ustępu nie dotyczy sytuacji, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 2) oraz ust. 4 Regulaminu.

3. Prawo odstąpienia od umów opisanych w Regulaminie, zawartych poza lokalem i na oodległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6.  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Prawa Konsumenta;
 14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy – Konsumenta.

§ 19 . Usługa Newsletteru

1. Usługa Newsletteru świadczona jest bezpłatnie na rzecz Uczestników, którzy dobrowolnie i opcjonalnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu zamówienia usługi Newsletteru Uczestnik:

 1. zapoznaje się i akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;
 2. wypełnia formularz dostępny w Aplikacji
 3. wyraża odrębną zgodę na przesyłanie treści marketingowych i informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem zaznaczając odpowiedni checkbox

3. Z chwilą potwierdzenia zamówienia usługi przez Organizatora pomiędzy Uczestnikiem,
a Organizatorem zostaje zawarta Umowa o świadczeniu Usług Newsletteru na czas nieoznaczony.

4. Uczestnik w każdej chwili może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Newsletteru poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia poprzez korespondencję e-mail na adres family@iwoniczanka.pl

5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej jest dobrowolna i w każdej chwili Uczestnik może ją wycofać.

6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu, rozwiązania Umowy o uczestnictwo w Programie i lub Umowy o świadczenie Usług lub usunięcia Konta przez Uczestnika, Uczestnik jednocześnie traci dostęp do Usługi Newsletteru.

§ 20 . Odpowiedzialność Organizatora z tytułu świadczenia Usług

1. Organizator oświadcza, że Aplikacja jest stworzona i modernizowana wedle najlepszej wiedzy Organizatora, z należytą starannością.

2. Uczestnik korzysta z Aplikacji dobrowolnie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Aplikacji, jak również za złożone zamówienia na Usługi przez osoby nieuprawnione lub brakiem możliwości korzystania z Aplikacji, niezależnie od przyczyny, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

4. Organizator odpowiada względem Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, u którego powstała szkoda w związku z korzystaniem z Aplikacji, na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. W przypadku szkody powstałej u Przedsiębiorcy odpowiedzialność ogranicza się jedynie do szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora.

5. Organizator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając jej prawidłowe działanie nie gwarantuje jednak, że Aplikacji będzie wolna od błędów, oraz że będzie działała bez zakłóceń. Organizator w stosunku do Uczestników wyłącza odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będących następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, ataki DDoS, niedostępność infrastruktury wynikającej z winy dostawcy usług hostingowych lub samej platformy internetowej).

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. za korzystanie przez Uczestników z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych i informacji;
 2. ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Uczestników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Uczestnikom korzystanie z Aplikacji;
 3. za niezadowalającą jakość oraz wydajność Aplikacji.

7. Organizator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu
w ramach korzystania z Aplikacji była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

8. Organizator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Aplikacji, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Uczestnicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione. Uczestnicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

9. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Aplikacji, w szczególności inny wygląd (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Organizatora do Uczestników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Organizator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Aplikacji oraz poinformowanie o tym Organizatora w drodze komunikacji elektronicznej na adres: family@iwoniczanka.pl

§ 21 . Wykluczenie z Programu

1. Organizator zastrzega sobie z ważnych powodów, prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jednocześnie dezaktywując Konto Uczestnika w Aplikacji.

2. Ważnymi powodami wykluczenia Uczestnika są:

 1. rażące naruszenie Regulaminu, co w szczególności dotyczy wpływania przez Uczestnika w nieuczciwy sposób na przebieg Programu lub ingerowanie przez Uczestnika w bezprawny sposób na mechanizm Programu, w celu uzyskania nienależnych korzyści;
 2. złożenie niezgodnie z prawdą oświadczenia o spełnianiu przez Uczestnika warunków umożliwiających rejestrację w Programie, a w szczególności Uczestnik nie ma ukończonego 18 roku życia lub podał inne nieprawdziwe dane na etapie rejestracji;
 3. w przypadku Klientów Biznesowych rozliczających się za zakup Towarów przelewem bankowym – opóźnienia w zapłacie za dokonane dostawy Towarów;
 4. w przypadkach określonych w § 9 ust. 6 Regulaminu;
 5. w przypadku niedokonania przez Uczestnika zakupu żadnego Towaru w okresie pierwszych trzech miesięcy od dnia rejestracji Konta.

3. O wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym i jednoczesnej dezaktywacji Konta Uczestnika w Aplikacji, Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora na adres e-mail podany w ramach rejestracji Konta Uczestnika.

4. Organizator wyklucza również z Programu osoby i podmioty, które przed przystąpieniem do Programu nie dokonały żadnego zakupu produktów lub Towarów bezpośrednio od Organizatora.

§ 22 . Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, Katalogu Nagród lub innych Regulaminu Aplikacji;
 2. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników;
 3. konieczności zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania jego nadużyciom;
 4. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu;
 5. możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa;
 6. konieczności zmiany założeń lub warunków udziału w Programie.

2. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej z wyprzedzeniem na 14 dni przed terminem zmiany, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Organizatora zmian w krótszym terminie, poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Uczestnika wskazany w ramach Konta Uczestnika. Organizator udostępni także ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w Aplikacji.

3. Zmieniony Regulamin obowiązuje Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie 14 dni, nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie ma skutki opisane w Regulaminie.

5. Uczestnik będący Konsumentem lub Konsumentem – Przedsiębiorcą może skorzystać ze wzoru formularzy odstąpienia od umowy, stanowiących Załączniki do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest:

 1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Programu i skutkująca koniecznością jego zakończenia;
 2. ekonomiczna nieopłacalność funkcjonowania Programu;
 3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub inny uprawniony organ władzy publicznej dotyczącego Programu i skutkujący koniecznością jego zakończenia;
 4. wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjno – marketingowej dotyczącej Organizatora.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa Konsumenta oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w wersjach aktualnie obowiązujących. Przy czym Organizator informuje, że wybór prawa polskiego nie pozbawia Użytkownika posiadającego status Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy prawa, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, jakie obowiązuje w miejscu zwykłego pobytu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.

8. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.

9. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

10. Załączniki stanowią integralną cześć Regulaminu.

11. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2023 r., przy czym możliwość wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, jak również rejestracja Konta w Programie, będzie możliwa od dnia 28.08.2023 r.

§ 23 . Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatora a Uczestnikiem posiadającym status Przedsiębiorcy zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora lub jego następcy prawnego.

2. Uczestnik będący Konsumentem i/lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Organizator informuje, że przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych.

4. Uczestnik będący Konsumentem/Przedsiębiorcą-Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest także platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Więcej informacji można uzyskać na stronie platformy dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php


Załącznik nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


 


(należy oznaczyć umowę, w stosunku do której Uczestnik składa oświadczenie o odstąpieniu)

 

Niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od w/w umowy:

 • Data zawarcia umowy:
 • Imię i nazwisko (firma) Uczestnika:
 • Adres:
 • Data złożenia oświadczenia:
baner-bg.png baner.png

Pobierz aplikację

i odkryj nowe możliwości